روخوانی

این  دوره شامل بیست جلسه آموزشی یک و نیم ساعته می باشد که طی آن مباحث مرتبط با روخوانی قرآن کریم شامل آموزش حرکات کوتاه و کشیده ،حروف ناخوانا ،اشباع ،التقای ساکنین و ...... تدریس می شودو هم چنین بصورت عملی با متعلمین کار می شود تا به صورت روان و صحیح بتوانند قرآن را بخوانند..

مشاهده . . .
روخوانی

این  دوره شامل بیست جلسه آموزشی یک و نیم ساعته می باشد که طی آن مباحث مرتبط با روخوانی قرآن کریم شامل آموزش حرکات کوتاه و کشیده ،حروف ناخوانا ،اشباع ،التقای ساکنین و ...... تدریس می شودو هم چنین بصورت عملی با متعلمین کار می شود تا به صورت روان و صحیح بتوانند قرآن را بخوانند..

آموزش مکالمه عربی

دوره مکالمه عربی شامل چندین دوره مختلف از سطح مقدماتی (الاساسیه- تمحیده) تا سطح پیشرفته توسط اساتید موسسه برگزار می گرددکه هر دوره شامل بیست جلسه ی یک ونیم ساعته می باشد و متعلمین با خواندن و صحبت کردن و درک متون عربی آشنا می شوند.

مشاهده . . .
آموزش مکالمه عربی

دوره مکالمه عربی شامل چندین دوره مختلف از سطح مقدماتی (الاساسیه- تمحیده) تا سطح پیشرفته توسط اساتید موسسه برگزار می گرددکه هر دوره شامل بیست جلسه ی یک ونیم ساعته می باشد و متعلمین با خواندن و صحبت کردن و درک متون عربی آشنا می شوند.

تدبر در قرآن کریم

این دوره شامل بیست جلسه اموزشی یک ونیم ساعته می باشد که متعلمین با مبانی تدبر در جزء 30 قرآن کریم آشنا می شوند.در پایان دوره به افرادی که با موفقیت دوره را بگذرانندگواهی اهدا می گردد.

مشاهده . . .
تدبر در قرآن کریم

این دوره شامل بیست جلسه اموزشی یک ونیم ساعته می باشد که متعلمین با مبانی تدبر در جزء 30 قرآن کریم آشنا می شوند.در پایان دوره به افرادی که با موفقیت دوره را بگذرانندگواهی اهدا می گردد.

تجویدعمومی(سطح 2)

این دوره شامل بیست جلسه اموزشی یک و نیم ساعته می باشد که مباحث آموزشی آن از کتاب حلیه القرآن سطح 2 تالیف استاد موسوی بلده می باشد متعلمه طی این دوره با تجوید قرآن کریم بصورت حرفه ای تر آشنا می شود و این دوره در ادامه دوره تجوید سطح 1 می باشد. لازم به ذکر است تمامی مطالب تجویدی در دوره (تجوید سطح 1 و2 ) قابل ارائه نیست و لذا در ادامه دوره هایی جهت تداوم مطالب برگزار خواهد شد .

مشاهده . . .
تجویدعمومی(سطح 2)

این دوره شامل بیست جلسه اموزشی یک و نیم ساعته می باشد که مباحث آموزشی آن از کتاب حلیه القرآن سطح 2 تالیف استاد موسوی بلده می باشد متعلمه طی این دوره با تجوید قرآن کریم بصورت حرفه ای تر آشنا می شود و این دوره در ادامه دوره تجوید سطح 1 می باشد.

لازم به ذکر است تمامی مطالب تجویدی در دوره (تجوید سطح 1 و2 ) قابل ارائه نیست و لذا در ادامه دوره هایی جهت تداوم مطالب برگزار خواهد شد .

تجوید عمومی(سطح 1)

این دوره شامل بیست جلسه آموزشی یک و نیم ساعته می باشد که هدف آن آشنایی مقدماتی متعلمه با تجوید قرآن کریم می باشد منبع آموزشی این دوره حلیه القرآن سطح 1 تالیف استاد موسوی بلده می باشد و عمده مطالب اموزشی داده شده در این دوره مخارج حروف  می باشد علاوه برآن آشنایی مقدماتی با بعضی از احکام و صفات حروف نیز جزء مباحث آموزشی این دوره می باشد .

مشاهده . . .
تجوید عمومی(سطح 1)

این دوره شامل بیست جلسه آموزشی یک و نیم ساعته می باشد که هدف آن آشنایی مقدماتی متعلمه با تجوید قرآن کریم می باشد منبع آموزشی این دوره حلیه القرآن سطح 1 تالیف استاد موسوی بلده می باشد و عمده مطالب اموزشی داده شده در این دوره مخارج حروف  می باشد علاوه برآن آشنایی مقدماتی با بعضی از احکام و صفات حروف نیز جزء مباحث آموزشی این دوره می باشد .

حفظ حضوری

این دوره شامل دوازده دوره سه ماهه است که در هر دوره حدود بیست جلسه ی آموزشی یک و نیم ساعته برگزار می گرددو متعلمین در پایان این دوره که مجموعا سه سال به طول  می انجامد کل قرآن کریم را حفظ می کنند هم چنین با ترجمه و مفاهیم آیات الهی نیز در ضمن کلاس ها آشنا می شوند.

مشاهده . . .
حفظ حضوری

این دوره شامل دوازده دوره سه ماهه است که در هر دوره حدود بیست جلسه ی آموزشی یک و نیم ساعته برگزار می گرددو متعلمین در پایان این دوره که مجموعا سه سال به طول  می انجامد کل قرآن کریم را حفظ می کنند هم چنین با ترجمه و مفاهیم آیات الهی نیز در ضمن کلاس ها آشنا می شوند.

حفظ غیر حضوری

این دوره شبیه دوره حفظ کل قرآن کریم (به صورت حضوری ) می باشدو تفاوت آن با دوره ی حضوری در غیر حضوری بودن آن است در این دوره بعد از چند جلسه ی اولیه که استاد به صورت حضوری شیوه حفظ و سایر نکات کلیدی حفظ را به متعلمین آموزش می دهد و شماره تماس به متعلمین داده میشود هم چنین برای تک تک آنها برنامه ریزی صورت می گیردو متعلمین می بایست  در زمان تعیین شده با استاد تماس گرفته و محفوظات خود را  تحویل دهند .

مشاهده . . .
حفظ غیر حضوری

این دوره شبیه دوره حفظ کل قرآن کریم (به صورت حضوری ) می باشدو تفاوت آن با دوره ی حضوری در غیر حضوری بودن آن است در این دوره بعد از چند جلسه ی اولیه که استاد به صورت حضوری شیوه حفظ و سایر نکات کلیدی حفظ را به متعلمین آموزش می دهد و شماره تماس به متعلمین داده میشود هم چنین برای تک تک آنها برنامه ریزی صورت می گیردو متعلمین می بایست  در زمان تعیین شده با استاد تماس گرفته و محفوظات خود را  تحویل دهند .

حفظ جزء 30

این دوره ویژه نوجوانانی است که تازه به سراغ حفظ قرآن کریم می روند و شامل بیست جلسه آموزشی یک ونیم ساعته می باشد.

مشاهده . . .
حفظ جزء 30

این دوره ویژه نوجوانانی است که تازه به سراغ حفظ قرآن کریم می روند و شامل بیست جلسه آموزشی یک ونیم ساعته می باشد.

مداحی برادران (ویژه نوجوانان)

این دوره شامل بیست جلسه یک ونیم ساعته می باشدکه طی آن علاقه مندان به یادگیری هنر مداحی می پردازندوآموزش های لازم را  که شامل آشنایی با معارف قرآنی و معارف اهل بیت (ع) است را همراه با فراگیری شیوه های صحیح مداحی  فرا می گیرند.

مشاهده . . .
مداحی برادران (ویژه نوجوانان)

این دوره شامل بیست جلسه یک ونیم ساعته می باشدکه طی آن علاقه مندان به یادگیری هنر مداحی می پردازندوآموزش های لازم را  که شامل آشنایی با معارف قرآنی و معارف اهل بیت (ع) است را همراه با فراگیری شیوه های صحیح مداحی  فرا می گیرند.

مداحی خواهران

این دوره شامل بیست جلسه یک ونیم ساعته می باشدکه طی آن علاقه مندان به یادگیری هنر مداحی می پردازندوآموزش های لازم را  که شامل آشنایی با معارف قرآنی و معارف اهل بیت (ع) است را همراه با فراگیری شیوه های صحیح مداحی  فرا می گیرند.

مشاهده . . .
مداحی خواهران

این دوره شامل بیست جلسه یک ونیم ساعته می باشدکه طی آن علاقه مندان به یادگیری هنر مداحی می پردازندوآموزش های لازم را  که شامل آشنایی با معارف قرآنی و معارف اهل بیت (ع) است را همراه با فراگیری شیوه های صحیح مداحی  فرا می گیرند.

صوت و لحن

این دوره شامل 20 جلسه  یک و نیم ساعته می باشد که طی آن مباحث مقدماتی  صوت و لحن بهمراه کارگاه های عملی مرتبط انجام میشود . طی این دوره علاقه مندان به قرائت قرآن کریم با مباحث صوت ولحن  آشنا می شوند.

مشاهده . . .
صوت و لحن

این دوره شامل 20 جلسه  یک و نیم ساعته می باشد که طی آن مباحث مقدماتی  صوت و لحن بهمراه کارگاه های عملی مرتبط انجام میشود . طی این دوره علاقه مندان به قرائت قرآن کریم با مباحث صوت ولحن  آشنا می شوند.

قرائت نوجوانان

این دوره ویژه نوجوانان مقطع دبستان و دوره  اول متوسطه می باشد که طی آن علاقه مندان نوجوان با مباحث قرائت شامل تجوید ،وقف و ابتدا و صوت و لحن قران کریم آشنا شده و به صورت عملی قرائت آنها تصحیح خواهد شد .

مشاهده . . .
قرائت نوجوانان

این دوره ویژه نوجوانان مقطع دبستان و دوره  اول متوسطه می باشد که طی آن علاقه مندان نوجوان با مباحث قرائت شامل تجوید ،وقف و ابتدا و صوت و لحن قران کریم آشنا شده و به صورت عملی قرائت آنها تصحیح خواهد شد .

برای شرکت در این دوره یکی از دو حالت سمت راست را برگزینید .
1- اگر پیش از این در وب سایت ثبت نام نموده اید تنها کافی است حالت ابتدایی را انتخاب نموده و پس از ورود به سایت با استفاده از فرم نمایش داده شده درخواست شما برای پیوستن به دوره ثبت خواهد شد
2- در غیر این صورت شما می بایست ابتدا در وب سایت ثبت نام نمایید که برای این کار با انتخاب حالت دوم و تکمیل فرم ظاهر شده شما هم در وب سایت عضو شده و هم درخواست خود را برای پیوستن به این دوره ثبت کرده اید ، همچنین برای پیوستن به دوره های دیگر در آینده می توانید از همین اطلاعات برای ورود به وب سایت استفاده نمایید